Benvido ao noso concello

Concentración parcelaria

Coñece o noso concello

1
1

Subvencións para actividades culturais e deportivas 2018

No Boletín Oficial da Provincia núm. 35, correspondente ao día 19 de febreiro do corrente, figura publicado o anuncio de convocatoria das subvencións para actividades culturais e para actividades deportivas correspondentes ao ano 2018. O prazo de presentación das solicitudes e da súa xustificación remata o día 1 de abril de 2019. As asociacións solicitantes das subvencións deberán utilizar os modelos oficiais de solicitude e de conta xustificativa que se poden descargar no enlace anexo. Lémbrase que se debe presentar…

Ler máis

Aniversario do nacemento de Rosalía de Castro

O Concello de Rodeiro disponse a conmemorar o DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO. O 24 de febreiro, fixado no Calendario do Libro e da Lectura como aniversario do nacemento da autora, propoñemos á cidadanía e moi especialmente ao sector educativo a lectura da súa obra literaria. Ademais, a Concellería de Cultura organiza un acto de celebración para o mércores día 27 de febreiro ás 11:30 horas no Centro Cultural Municipal. A compañía de monicreques de Larraitz Urruzola representará a obra…

Ler máis

Convocatoria para o exame teórico da fase de oposición no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais

De conformidade co establecido nas Bases do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais, faise público que o Tribunal Cualificador, na reunión celebrada o día 08/02/19, acordou convocar ás candidatas admitidas para a realización do exame teórico da fase de oposición no día, hora e lugar que deseguido se sinala: DÍA: 15 DE FEBREIRO (venres) HORA: 10:00 da mañá LUGAR: Antiga Casa-Escola (hoxe Aula Informática), sita no lugar da Latiza, parroquia de…

Ler máis

Anuncio de publicidade da axuda financieira concedida pola Deputación de Pontevedra para contratar 17 desempregados ao abeiro do Plan Concellos 2019

A Deputación de Pontevedra concedeu, por resolución da Xunta de Goberno do día 28.01.2019, unha axuda financieira por imprte de 115.862,98€ que irá destinada á contratación laboral de 17 desempregados/as para a prestación de servizos mínimos de competencia municipal, de interese xeral ou social. Os servizos que se porán en marcha coa contratación destas persoas son os seguintes: 1. “Atención á infancia e aos maiores”. 2. “Mantemento de servizos básicos municipais”. Edicto da Alcaldia para a publicidade da axuda

Ler máis

Bonificación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para inmobles onde se desenvolven actividades agrícolas, gandeiras e forestais

O Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 28/11/17, acordou modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), introducindo unha bonificación potestativa do 95 % da cota íntegra do imposto para os inmobles no que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras e forestais e que cumpran os requisitos establecidos na modificación da Ordenanza aprobada. O texto definitivo da Ordenanza foi publicado no BOP núm. 29, correspondente ao día 9 de febreiro de 2018, que se contén como…

Ler máis

Á violencia de xénero… dille NON!

O Concello de Rodeiro acolle a exposición “Á violencia de xénero, dille non”, unha iniciativa que chega a Rodeiro a través da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia para concienciar á mocidade sobre os estereotipos tan nocivos que embazan as relacións de parella, tamén na adolescencia e na mocidade. Once paneis, de 70 x 100 centímetros, mostran a través dunha selección de fotografías unha realidade social que só pode ser freada a través dun rexeitamento colectivo. Todas as…

Ler máis

Programa Termalismo social – IMSERSO (Balnearios ano 2019)

Beneficiarios: * Poderán acollerse ao Programa, todas aquelas persoas que sexan     pensionistas ou perceptores de prestacións de desemprego e conten cunha idade mínima de 60 anos, 55 anos para perceptores de pensión viuvedade; quedando exentos de cumprir esta condición as persoas que acudan en calidade de cónxuxes. * Asimesmo poderán ser adxudicatarios de praza, os fillos con discapacidade, en grao igual ou superior oa 45% . *  Valerse por se mesmo e non padecer trastornos mentais graves. *  Precisar os…

Ler máis

Relación de admitidos e excluídos na convocatoria para a provisión laboral temporal dun posto de traballo de limpador/a das dependencias municipais

O Sr. alcalde asinou con data 18 de decembro do corrente a resolución pola que aproba a lista provisional de admitidas ao proceso selectivo convocado para o posto de traballo de limpadora das dependencias municipais. Ao non existiren excluídos, a lista provisional devén defintiva. O seu contido pode consultarse no documento anexo: Resolución admitidos

Ler máis

Nadal Cultural 2018

Máis información: Bases do XIII concurso infantil e xuvenil de postais de Nadal. Solicitude: Solicitude Aberto por Vacacións

Ler máis

Designación do Tribunal cualificador do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais

De conformidade co establecido na Base 5ª do proceso selectivo, a Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 11/12/18, acordou, a proposta do alcalde, designar como membros do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de limpador/a para as dependencias municipais ás seguintes persoas: PRESIDENTA Titular: Yolanda Aguiar Jorge, técnica municipal de Medio Ambiente. Suplente: Daniel García Casares, condutor do camión de recollida do lixo. VOGAIS Titular: José Antonio Arias Deza, operario de…

Ler máis